РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички

A

Aiken формат

Aiken формат е формат за импорт на въпроси в тестовата банка на курса. С него може да подготвите текстов файл с Въпроси с множествен избор.


B

Blackboard формат

Blackboard формат е формат за импорт на въпроси в тестовата банка на курса. Той позволява прехвърляне на въпроси създадени в системата Blackboard.


E

Examview формат

Examview  формат е формат за импорт на въпроси в тестовата банка на курса. Позволява пренос на въпроси създадени с помощта на софтуер за генериране на онлайн тестове Examview. 


G

Gift формат

Gift формат е формат за импорт и експорт на въпроси от тестовата банка на курса. С него може да подготвите текстов файл с въпроси Вярно/Невярно, Множествен избор, Въпрос за съпоставяне, Липсващи думи, Въпроси с картък отговор, Числови въпроси и Есе.


M

Moodle XML формат

Moodle XML формат е формат за импорт и експорт на въпроси от тестовата банка на курса. Той е най-подходящият за прехвърляне на въпроси от един курс в друг.


А

Автоматично свързване

Автоматично свързване на дефинициите от речника е функция в Дейност Речник, която подчертава всяко понятие в курса с възможност за преглед на неговата дефиниция в изскачащ прозорец.


Адаптивен режим

Адаптивен режим е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да отговарят на въпросите многократно в рамките на едно решение. Веднага след като посочат отговор, могат да проверят дали е верен и ако има добавени подсказки и допълнителна информация, да научат повече по темата.

Преподавателят задава каква обратна информация ще получават учениците докато решават и колко точки ще се отнемат за всеки грешен отговор. Режимът е подходящ за тестове за упражнение и самоподготовка.


Адаптивен режим (без наказания)

Адаптивен режим (без наказания) е режим на теста, достъпен от настойка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Той позволява на учениците да изпробват различните отговори на всеки въпрос и веднага след като посочат отговор, да получат обратна връзка. Разликата с Адаптивен режим е, че за грешките няма да им се отнемат точки.


Анонимно оценяване

Анонимно оценяване е настройка при добавяне на Дейност Задание, която позволява на преподавателя да оценява предадените домашни, без да знае кой ученик е написал съответната работа. Вместо името на ученика, преподавателят вижда пореден номер.


Анонимно решаване

Анонимно решаване е настройка при добавяне на Дейност Тест в класната стая. Ако е зададена, преподавателят няма да вижда в релно време имената на учениците, които решават теста.


Анонимност на отговорите

Анонимност на отговорите е настройка при добавяне на Дейност Избор и позволява анонимно решаване на анкетата. Ако преподавателят е задал въпрос свързан с удовлетворението на учениците от обучението, е добре да избере анонимно решаване, за да получи и по-искрени отговори.


Б

Банка с тестови въпроси

Банка с тестови въпроси e част от всеки курс в Moodle и е достъпна от Блок Настройки. Това е мястото, където преподавателят създава и подрежда въпросите за своите тестове.


Блок Навигация в теста

Блок Навигация в теста се намира в горната лява част на страницата и е видим за учениците докато решават тест в Moodle. Той съдържа списък с номера на въпросите и часовник, който отброява времето за решаване, ако е зададен времеви лимит.
След приключването на теста, блокът оцветява в различен цвят верните, частично верните и грешните отговори за конкретното решение.


Бутон Добавяне на страница с въпрос

Бутон Добавяне на страница с въпрос позволява на преподавателя да създаде тестов въпрос в Дейност Урок.


Бутон Запис като чернова

Бутон Запис като чернова е част от дейност Задание и позволява на преподавателя да запише работата си по създаване на форма за оценяване с критерии на определен етап. Така може да се върне по-късно и допълни информацията, да запише критириите окончателно, а след това да ги използва за конкретна самостоятелна работа.


Бутон Запис на критерии с оценки в готовност за използване

Бутон Запис на критерии с оценки в готовност за използване е част от дейност Задание и позволява на преподавателя да запази и използва веднага разписаните критерии за оценяване.

Важно! Ако формата не е напълно готова - преподавателят може да съхрани направеното до момента с Бутон Запис като чернова и да се върне по-късно, за да редактира.


Бутон Избери въпрос

Бутон Избери въпрос е активен в Дейност Тест в класната стая. С него преподавателят може да зареди на екрана произволен въпрос от теста по време на провеждането, независимо от това, че в настройките вече е избрал конкретна последователност.


Бутон Край на въпроса

Бутон Край на въпрос е активен при провеждане на Дейност Тест в класната стая и прекратява решаването по-рано от заложеното време. Ако въпросите нямат зададено време за решаване, този бутон се използва, за преминаване нататък в теста.


Бутон Край на сесията

Бутон Край на сесията е активен при провеждане на Дейност Тест в класната стая. С него преподавателят прекратява текущата сесия. Резултатите се изчисляват автоматично.


Бутон Начало на сесията

Бутон Начало на сесията е част от Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да активира теста.


Бутон Попълване на правилните отговори

Бутон Попълване на правилните отговори е достъпен при преглед на избран въпрос от Банката с въпроси. Преподавателят може да го използва, за да провери дали е въвел коректно верният отговор и точките за него.


Бутон Презареждане на резултатите

Бутон Презареждане на резултатите е активен при провеждане на Дейност Тест в класната стая и обновява страницата с отговорите на учениците. Позволява на преподавателя да прегледа колко ученици са отговорили и колко не са.


Бутон Преместване в >>

Бутон Преместване в >> е част от Банката с въпроси на курса. Позволява преместване на избрани въпроси от една категория в друга.


Бутон Преоценяване на всички

Бутон Преоценяване на всички е достъпен при преглед на решенията на конкретен тест. Преподавателят може да го използва, ако е направил редакция на избран въпрос (промяна на верния отговор или броя точки) след решаването на теста. Тази операция ще му позволи да преизчисли резултатите на учениците, за да не се налага те да решават теста отново.


Бутон Присъединяване

Бутон Присъединяване дава възможност на потребителите в курса да влязат в добавена от преподавателя Виртуална класна стая.


Бутон Пълно преоценяване на сухо

Бутон Пълно преоценяване на сухо е достъпен при преглед на решенията на конкретен тест. Преподавателят може да го използва, ако е направил редакция на избран въпрос (промяна на верния отговор или броя точки) след решаването на теста. Тази операция ще му позволи да види как биха се отразили промените в оценките на учениците, преди реално да ги преизчисли.


Бутон Следващ въпрос

Бутон Следващ въпрос е активен при провеждане на Дейност Тест в класната стая и зарежда на екрана на учениците следващия въпрос от теста.


Бутон Сравняване на избраните

Бутон Сравняване на избраните е достъпен за преподавателя в Дейност Уики и му позволява да сравнява версии на страница със съдържание, добавено от учениците. Разликите са подчертани така, че лесно се вижда приноса на всеки ученик.

 


Бързо оценяване

Бързо оценяване е достъпно при проверка на предадените домашни работи в Дейност Задание. След като преподавателят избере страницата за преглед на всички домашни работи и активира тази настройка, ще може да нанесе резултатите на учениците в полета за оценка директно в списъка.


В

Веднага след изпълнение на теста

Веднага след изпълнение на теста е една от четирите колони в Настройки за преглеждане, достъпна при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да виждат избраната от преподавателя обратна информация (точки, верни отговори и т.н.)  до 2 минути след предаване на теста.


Вземане на категория от файл

Вземане на категория от файл е настройка при импорт на въпроси в тестовата банка. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се прехвърлят заедно с категорията, в която са поставени. 

Важно! Ако при експорт на въпросите не запишете категорията във файла, тя няма да се прехвърли, независимо от това, че сте я отбелязали при импорта.


Вземане на контекст от файл

Вземане на контекст от файл е настройка при импорт на въпроси в тестовата банка. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се прехвърлят заедно със структурата на тестовата банка. 

Важно! Ако при експорт на въпросите не запишете контекста във файла, тестовата банка няма да се прехвърли, независимо от това, че сте я отбелязали (check) при импорта.


Видове обратна информация

Видове обратна информация е част от Дейност Задание и позволява на преподавателя да избере как да предостави на учениците обратна връзка при оценяването.

Преподавателят може да използва:

- Обратни коментари - поле за забележки или рецензия
- Таблица за оценяване офлайн - възможност за прикачване на оценките от файл
- Файлове с обратна връзка - възможност за добавяне на допълнителен файл към работата на ученика


Виж отговорите

Виж отговорите е бутон при провеждане на Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да види решенията отново след приключване на теста.


Виж теста

Виж теста е бутон при добавяне на Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да прегледа готовия тест.


Време за зареждане на следващ въпрос

Време за зареждане на следващ въпрос е настройка при добавяне на Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да зададе времето, за което да се зареди следващия въпрос на екрана.


Време за отговор

Време за отговор е настройка при добавяне на Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да зададе времето, за което ученичите трябва отговорят на всеки въпрос.


Време за посочване на отговор на въпроса

Време за посочване на отговор на въпроса е настройка във въпросите за Дейност Тест в класната стая. Позволява на преподавателя да зададе специфично време за отговор на конкретния въпрос, различно от избраното за всички в настройките на теста.


Времеви лимит

Времеви лимит е настройка при добавяне на Дейност Тест. Позволява ограничаване на времето за изпълнение на теста.


Връщане към моята роля

Връщане към моята роля е линк в Блок Настройки, който позволява на преподавателя да се върне в основната си роля след като е преглеждал курса, например с ролята на Ученик.


Всеки опит продължава предишния

Всеки опит продължава предишния е настройка, достъпна при добавяне на Дейност Тест. Тя е активна само когато е позволено повече от едно решение на теста. Ако е избрано Да - всеки следващ опит ще пази отговорите на ученика от предишния. По този начин един тест може да бъде решаван на части и завършен за няколко решения. Ако е избрано Не – всеки път учениците ще решават теста отначало.


Възможност за ново опитване на въпроси

Възможност за ново опитване на въпроси е част от настройките в Управление на протичането при добавяне на Дейност Урок. Ако е зададена и ученикът посочи грешен отговор на въпрос от урока, ще може да избере дали да продължи напред или да отговори отново на същия въпрос.


Въпрос Вярно/Невярно

Вярно/Невярно е тип тестов въпрос в Moodle. Формулировката му обикновено е твърдение, за което ученикът може да избира между две алтернативи - вярно и невярно. Въпросът позволява автоматична проверка, тъй като преподавателят задава верния отговор предварително при формулиране на въпроса.


Въпрос за съпоставяне

Въпрос за съпоставяне е тип тестов въпрос в Moodle. Той се състои от два списъка с елементи – понятия, изрази или твърдения, които трябва да бъдат свързани правилно. Първият списък условно е наречен Въпроси, а вторият Отговори.


Въпрос Избор на един отговор

Въпрос Избор на един отговор е тип въпрос, който преподавателят може да добави в Дейност Анкета. Той позволява избор само на един от възможните отговори или твърдения.


Въпрос Издърпване и поставяне в текст

Въпрос Издърпване и поставяне в текст e тип тестов въпрос в Moodle. Състои от текст с празни позиции и думи, които трябва да бъдат поставени на правилните места в текста.


Въпрос Кратък свободен текст

Въпрос Кратък свободен текст е тип въпрос, който преподавателят може да добави в Дейност Анкета. Може да бъде използван за мнение, коментар или препоръка в свободен текст.


Въпрос Липсващи думи

Въпрос Липсващи думи е тип тестов въпрос в Moodle. Той съдържа текст с празни позиции, a липсващите думи са в падащи списъци, от които ученикът трябва да избере подходящите. Въпросите от този тип се проверяват автоматично от системата, тъй като преподавателят задава верните отговори при формулирането на въпроса.


Въпрос Рангова скала (1...5)

Въпрос Рангова скала е тип въпрос, който преподавателят може да добави в Дейност Анкета. Той позволява учениците да изразят степен на удовлетвореност или съгласие, като оценят зададени от преподавателя твърдения.


Въпрос с множествен избор

Въпрос с множествен избор е тип тестов въпрос в Moodle. Формулировката му се състои от въпрос, твърдение или недовършено изречение и списък с отговори, от които най-често един е верен. Въпросът позволява автоматична проверка, тъй като преподавателят задава верния отговор при създаване на въпроса.


Г

График за сесията

График за сесията е част от настройките на Виртуална класна стая. Преподавателят може да фиксира време за провеждане на урок или консултация, като избере подходящи дати и час. Учениците ще ги виждат в календара на курса и в блок Предстоящи събития и ще могат да влязат във виртуалната класна стая само в избрания период от време.


Графичен отчет

Графичен отчет е меню досъпно при добавяне на учебно съдържание, пакетирано чрез Scorm-страндарт. След изпълнение на урока, преподавателят може да види графично представяне на резултатите за всяка страница от урока. 


Групово предаване

Групово предаване e настройка при добавяне на Дейност Задание, която позволява на преподавателя да създаде условия за съвместна работа по заданието и да позволи учениците да предават в групи.

Преподавателят може да постави индивидулни оценки, според приноса на отделните ученици или обща оценка за цялата група.


Д

Дата за отказ

Дата за отказ е настройка при добавяне на Дейност Задание, която преподавателят може да активира, като постави отметка пред Позволяване и зададе дата и час. След Датата за отказ, предаването на задания ще е абсолютно невъзможно.


Дейност Scorm-пакет

Дейност Scorm-пакет е учебна дейност в Moodle, която дава възможност на преподавателя да добави в курса си учебно съдържание, създадено извън платформата и пакетирано чрез Scorm-страндарт.


Дейност Анкета

Дейност Анкета е учебна дейност в Moodle. Преподавателят може да я използва, за да получи обратна информация за работата си, напредъка на учениците и удовлетвореността им от обучението, а също и за стимулиране на мисленето по избрани теми от учебния материал.

Анкетата може да включва различни типове въпроси, а отговорите да бъдат поименни или анонимни. Тя е ефективен инструмент за анализ и представя резултатите в обобщен вид с възможност за изтегляне във файл. 


Дейност Виртуална класна стая

Виртуална класна стая е учебна дейност в Moodle и представлява интерактивна онлайн среда, която позволява осъществяването на връзка в реално време между преподаватели и ученици. Тя разполага с интерактивна бяла дъска, видео и аудио връзка и чат за писмена комуникация с участниците.


Дейност Задание

Дейност Задание е учебна дейност в Moodle, която дава възможност на преподавателя да постави задача на учениците, да я прегледа и оцени, като избере оценка в точки, скала или критерии с различни тежести.
Всеки ученик вижда само своята работа, а тя може да бъде разработена и предадена под формата на аудио файл или с MS Word, PowerPoint, PDF, Excel, а също и директно в платформата с помощта на HTML-редактора.
Дейност Задание може да се използва за писане на есета, презентации или задачи и да включва изображения, аудио или видео съдържание.


Дейност Избор

Дейност Избор e учебна дейност в Moodle и позволява на преподавателя да зададе един въпрос с множество възможности за избор. Може да използва за стимулиране на мисленето по дадена тема от учебния материал или за проучване на мнението за курса и обучението.


Дейност Речник

Дейност Речник е учебна дейност в Moodle, която позволява създаване на лексикални, тематични и терминологични речници. Може да се използва в обучението за съвместно създаване на учебно съдържание от учениците. Те имат възможност да формулират понятия с дефиниции и да ги коментират. Процесът е изцяло под ръководството на преподавателя – той може да проследява, редактира и одобрява дефинициите.


Дейност Тест

Дейност Тест е учебна дейност в Moodle, която позволява на преподавателите да оценяват знанията на учениците, като формират тестове с различни възможности и предназначение – за упражнение и самоподготовка, за текущо оценяване и финални изпити. В тях може да добавят различни типове въпроси, създадени в Банката с въпроси и допълнени с полезна за учениците обратна връзка.


Дейност Тест в класната стая

Дейност Тест в класната стая е учебна дейност в Moodle и позволява провеждане на тест в реално време и в контролирана среда. Преподавателят задава начало на сесията за решаване на теста, определя кои въпроси и в каква последователност да се зареждат на екрана и получава информация кои ученици решават и какви отговори посочват. Може да се използва както за изпитни тестове, така и за тестове за упражнение и затвърждаване на знания.


Дейност Уики

Дейност Уики е учебна дейност в Moodle и представлява колекция от страници, създадени от група автори, подобно на книга или учебно помагало. Състои се от начална страница и множество други страници, които могат да бъдат създадени от преподавателя и учениците.

Уики пази история на процеса по създаване на съдържанието и активността на учениците. Огромното предимство е, че резултатът от него може да се превърне в учебен материал, който да се редактира, надгражда и използва от други ученици и през следващи учебни години.


Дейност Урок

Дейност Урок е учебна дейност в Moodle, която позволява добавяне на интерактивно учебно съдържание, допълнено с тестови въпроси за проверка на знанията. Урокът е изключително адаптивен, тъй като позволява задаване на различна последователност на учебните материали по време на изпълнение, в зависимост от отговорите, които учениците дават.


Дискриминативен индекс

Дискриминативен индекс е параметър от статистическия анализ на въпросите в Дейност Тест. Той показва в каква степен тестовият въпрос „различава” силните от слабите ученици. Предполага се, че по-добре подготвените имат по-голям шанс да отговорят правилно на един въпрос, отколкото по-слабо подготвените. Колкото по-голям е броят на добре подготвените ученици, отговорили вярно на въпроса, толкова по-висока е стойността на индекса, а това означава, че въпросът има добра дискриминативна сила.


Добави участник

Добави участник е настройка при добавяне на Виртуална класна стая. В зависимост от предназначението й, преподавателят може да не задава ограничения, да позволи в сесията да се включат само потребители с определена роля или само избрани ученици.


Добавяне на меню-страница

Добавяне на меню-страница позволява на преподавателя да добави страница с учебно съдържание в Дейност Урок.


Е

Един или много възможни отговори

Един или много възможни отговори е настройка при добавянето на тестов въпрос от тип Множество възможни отговори. Позволява на преподавателя да създаде въпрос с повече от един верен отговор.


З

Запазване/Възобновяване на отговорите

Запазване/Възобновяване на отговорите е настройка при добавяне на Дейност Анкета и позволява анкетата да се решава на части. Учениците могат да запазят избраните отговори на определен етап от попълването, за да продължат по-късно от там, докъдето са стигнали.


Записване на категория във файл

Записване на категория във файл е настройка при експорт на въпроси от тестовата банка на курса. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се запишат заедно с категорията. Така при импорт в друг курс категорията ще се прехвърли заедно с въпросите.


Записване на контекст във файл

Записване на контекст във файл е настройка при екпорт на въпроси от тестовата банка на курса. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се запишат заедно със структурата на тестовата банка. Така при импорт в друг курс структурата ще се прехвърли заедно с въпросите.


И

Игра Бесеница

Бесеница е Игра в Moodle, която представлява електронен вариант на добре познатата игра за отгатване на думи. При подготовката на играта преподавателят решава на колко грешни отговора имат право учениците преди да приключи опита. В Moodle игрите използват за източник речници с понятия, тестови въпроси от банката с въпроси или тестове, предварително създадени в курса.


Игра Кръстословица

Кръстословица е Игра в Moodle и използва за източник думи от речник, тестови въпроси или тест. В настройките преподавателят може да избере колко думи да включва играта, на колко опита имат право учениците, как да бъдат оценени и дали да бъде достъпна за определен срок или за целия период на обучение.


Игра Стани богат

Стани богат е Игра в Moodle и изцяло пресъздава телевизионната игра с жокери и преминаване на следващо ниво след избор на верен отговор. За Източник на въпроси играта използва само въпроси с множествен избор от тестовата банка или от създадените тестове в курса. 


Изборът може да бъде променян

Изборът може да бъде променян е настройка при добавяне на Дейност Избор. С нея преподавателят избира дали да позволи на учениците да променят отговора, който веднъж са посочили, докато анкетата е още достъпна, или след като веднъж са направили избор, той да бъде окончателен.


Изисква ученикът да щракне бутон за изпращане

Изисква ученикът да щракне бутон за изпращане е част от Настройките за предаване в Дейност Задание. Ако е избрана, учениците ще трябва да потвърдят с бутон, когато заданието им е напълно готово. След това няма да могат да редактират работата си.


Източник на въпроси

Източник на въпроси е настройка в игрите в Moodle. Чрез нея преподавателят задава от къде да бъдат взети думите или въпросите, с които да се генерира играта.

Възможностите са:

- Речник
- Тестови въпроси
- Тест


Изчакване на модератор

Изчакване на модератор е настройка при добавяне на Виртуална класна стая. Ако е избрана, учениците няма да могат да влязат във виртуалната класна стая преди преподавателя.


Име на сесията

Име на сесията е поле при създаване на сесия за провеждане на Дейност Тест в класната стая. Позволява на преподавателя да въведе наименование – например датата на провеждане.


Индивидуално Уики

Индивидуално Уики е режим за работа в Дейност Уики. Позволява на всеки ученик да работи самостоятелно. Обновяване и редакция на създадените от него страници може да прави само той и преподавателя.


Интерактивно с много опити

Интерактивно с много опити е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Подобно на Адаптивния режим, Интерактивно с много опити позволява посочване на отговор за всеки въпрос повече от веднъж в рамките на едно решение. Подходящ е при съставяне на тестове за упражнение и самоподготовка.


К

Категория въпроси

Категория въпроси е пространство в тестовата банка на курса. Позволява на преподавателя да създаде йерархична структура и да подреди въпросите по определен признак, например по теми. Всяка категория може да съдържа и подкатегории за по-прецизно подреждане. Организацията на тестовите въпроси по категории улеснява търсенето и подбора им при създаването на тестове.


Качване на файлове

Качване на файлове е една от трите опции за Тип работа при добавяне на Дейност Задание. Ако преподавателят я избере, учениците ще трябва да подготвят домашното си във файл извън платформата и да го прикачат, когато е готово.


Ключови думи

Ключови думи е поле при добавяне на дефиниция в Дейност Речник. Позволява въвеждането на синоними или други формулировки на понятието.


Кодиране UTF-8

Кодиране UTF-8 е функция в текстовия файл в Notepad, който преподавателят подготвя, за да импортира Въпроси с множествен избор в тестовата банка на курса. Записът на файла в UTF-8 ще позволи правилното прочитане на знаци като кавички или символи на кирилица при импорта.


Комбинирани забележки

Комбинирани забележки е част от настройките при добавяне на различни тестови въпроси в MoodleВ полетата за Комбинирани забележки има въведени по подразбиране стандартни съобщения, които ученикът ще вижда при посочване на верен, частично верен или грешен отговор.

Ако желае, преподавателят може да редактира текстовете или да добави специфични забележки за всеки въпрос.


Коментиране чрез вмъкване

Коментиране чрез вмъкване е настройка във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Тя позволява на преподавателя да прави корекции и коментари директно в текста, добавен от ученика.


Критерии с нива

Критерии с нива е метод за оценяване при добавяне на Дейност Задание и позволява оценяване по предварително формулирани от преподавателя критерии.
За всеки критерий, преподавателят предварително разписва отделните нива и тяхната тежест. При оценяване той избира нивото на съответната домашна работа по всеки от критериите. Сборът от точките се изчислява автоматично от системата.


Критерии с оценки

Критерии с оценки е метод за оценяване при добавяне на Дейност Задание и позволява оценяване по предварително формулирани от преподавателя критерии. Те могат да участват в общата оценка с различна тежест. След проверка ученикът ще вижда описание на критериите и как е оценен по всеки от тях.


Л

Лента за напредък

Лента за напредък е настройка при добавяне на Дейност Урок. Ако е зададена, на всяка страница от учебното съдържание учениците виждат в проценти каква част от урока са изпълнили.


Линк Отговори

Линк Отговори е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят има достъп до отчет с учениците, които са решили теста и отговорите, които са посочили на всеки въпрос.


Линк Оценки

Линк Оценки е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят може да види отчет с учениците, които са решили теста, техните резултати и възможност да прегледа подробно решението на всеки ученик.


Линк Правене на коментар или пренаписване на оценка

Линк Правене на коментар или пренаписване на оценка се появява под всеки въпрос при преглед на решение на тест. Преподавателят може да го използва, за да добави коментар или да промени получените точки, ако се налага.Линк Ръчно оценяване

Линк Ръчно оценяване е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят може да види списък с всички въпроси от тип Есе, използвани в теста. Тъй като те не се оценяват автоматично, тук той може да ги прегледа и оцени. Освен това може да промени получените точки за автоматично оценени въпроси или да добави коментар.


Линк Статистики

Линк Статистики е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят има достъп до статистически анализ на теста и тестовите въпроси.


М

Максимален брой думи

Максимален брой думи е опция при добавяне на Дейност Задание. В настройките на заданието преподавателят може да зададе ограничение за допустимия брой думи, които учениците да използват при писането на домашна работа или есе. Тя е достъпна само, когато за Тип на работата е избран Онлайн текст.


Максимален брой опити

Максимален брой опити е настройка при добавяне на Игри в Moodle. Чрез нея преподавателят въвежда колко пъти учениците да могат да играят играта.


Максимален брой отговори

Максимален брой отговори е настройка при добавяне на Дейност Урок, която позволява на преподавателя да зададе колко отговора планира да съдържат въпросите в урока. Този параметър осигурява необходимия брой полета за отговори при въвеждане на въпросите.


Максимална оценка

Максимална оценка е настройка при добавяне на Игри в Moodle. Чрез нея преподавателят поставя максимален брой точки за решението на играта.


Меню Администриране

Меню Администриране е достъпно за преподавателя в Дейност Уики и позволява изтриване на отделни страници или версии на страниците.


Меню История

Меню История е достъпно за преподавателя в Дейност Уики. Уики пази запис на процеса по изграждане на съдържанието под формата на версии. От Меню История преподавателят може да прегледа кой ученик какво съдържание е добавил, като сравни отделните версии на страниците.


Меню Карта

Меню Карта е достъпно за преподавателя в Дейност Уики. Оттук той има достъп до всички страници, добавени в Уики, подредени по азбучен ред.


Меню Коментари

Меню Коментари е достъпно за преподавателя в Дейност Уики.Тук е мястото за коментари и въпроси, които учениците могат да задават, докато работят по съдържанието. Преподавателят може да ги преглежда и да отговаря, за да насочва и подпомага учениците.


Меню Отчети

Меню Отчети е част от Дейност Урок. Преподавателят може дапрегледа подробно изпълнението на всеки ученик.


Меню Отчети в Scorm

Меню Отчети се намира в горната част на екрана след добавяне на учебно съдържание с дейност Scorm-пакет. От него преподавателят може да прегледа решенията на всички ученици, подредени в табличен вид, а също и да ги изтегли и запази в текстов файл или в Excel формат с бутоните под таблицата.


Меню Оценяване на есета

Меню Оценяване на есета е част от Дейност Урок. Ако преподавателят е включил в урока въпроси от тип Есе, тук може да ги провери.


Меню Преглед

Меню Преглед е част от Дейност Урок и позволява на преподавателя види как изглежда готовия урок.


Меню Редакция

Меню Редакция е част от Дейност Урок и позволява на преподавателя да направи промени в страниците от готовия урок.


Меню Файлове

Меню Файлове е достъпно за преподавателя в Дейност Уики и му позволява да добави помощни материали, които учениците да изтеглят и използват.


Метод за навигация

Метод за навигация е настройка при добавяне на Дейност Тест. Тя дава възможност на преподавателя да зададе последователност при отговаряне на въпросите.

В зависимост от целите на теста преподавателят избира между:
- Свободен метод за навигация - ученикът сам избира в какъв ред да отговаря – може да даде отговор първо на лесни за него въпроси, за да има време да помисли повече за по-трудните и да ги реши накрая;
- Последователен метод за навигация - задава строга последователност при решаване. Ако ученикът пропусне въпрос и премине към следващ, няма да може да се върне към него отново.


Метод за оценяване в Scorm

Метод за оценяване в Scorm е настройка при добавяне на Scorm-пакет. Чрез нея преподавателят определя как ще се формира оценката за едно решение на Scorm-урока.

Преподавателят може да избира между:

- Учебни обекти - броя разгледани страници в урока;
- Най-висока оценка - най-високия резултат от решените страници в урока;
- Средна оценка - средно-аритметичен резултат;
- Сбора от точките - сбора от точките от всички страници в урока.


Метод за оценяване в Задание

Метод за оценяване в Дейност Задание е настройка, която позволява на преподавателя да зададе начина, по който ще се формира оценката.

Преподавателят може да избира между:

- Просто директно оценяване - в точки или скала
- Критерии с оценки
- Критерии с нива


Метод за оценяване в Игри

Метод за оценяване в Дейност Игри е настройка, с която преподавателят избира как да се формира оценката при повече от едно решение на играта.

Преподавателят може да избира между:

- Най-висок резултат
- Средна оценка
- Първи опит
- Последен опит


Н

Наказание за всеки неверен опит

Наказание за всеки неверен опит е част от настройките в Многократни опити, достъпна при добавяне на тестов въпрос. Преподавателят може да изберете процент от точките, който да се отнема при избор на грешен отговор. Така, ако ученикът отбележи верният отговор от втория опит, няма да получи пълния брой точки за въпроса.


Настройване във времето

Настройване във времето е настройка в Дейност Тест и позволява на преподавателя да фиксира срок за изпълнение, като избере подходящи дати и час. Датите ще се отразят автоматично в календара на курса и в Блок Предстоящи събития, веднага след запазване теста.


Настройки за оценяване

Настройки за оценяване са достъпни за преподавателя при оценяване на предадените работи в Дейност Задание. Позволяват филтриране на данните, например в списъка да се показват само учениците, предали домашно или само тези, които все още не са оценени.


Настройки за преглед

Настройки за преглед са част от Дейност Тест в класната стая. Преподавателят може да избере каква обратна информация да получат учениците при преглед на решенията си след приключване на теста.


Настройки за преглеждане

Настройки за преглеждане са част от Дейност Тест. В четири колони (По време на изпълнение; Веднага след изпълнение; По-късно, докато теста е още отворен и След затваряне на теста) е разположена информация, която преподавателят може да покаже или скрие от учениците на различните етапи при решаване на теста.

Преподавателят може да избере дали и кога да покаже на учениците:

- Изпълнението
- Дали е вярно
- Точки
- Специфична забележка
- Обща забележка
- Верния отговор
- Цялостна забележка


Настройки на Отговори

Настройки на Отговори са част от Дейност Анкета.
Различните параметри позволяват на преподавателя да определи:

- колко пъти да се решава анкетата;
- дали решаването да бъде анонимно или поименно; 
- кога да бъдат видими обобщените резултатати от анкетата;
- дали анкетата да се решава на части;
- ще има ли въпроси, които да зависят от отговора на предишен въпрос
- да постави ли оценка.


Настройки на съдържание

Настройки на съдържание са част от Дейност Анкета. Те позволяват на преподавателя да избере дали да добави въпроси в анкетата, като прехвърли вече въведени от друга анкета или да създаде нови.


Начин на показване

Начин на показване е настройка при добавяне на Дейност Избор, която позволява на преподавателя да зададе как да се подредят възможностите за избор - хоризонтално или вертикално.


Незабавна обратна връзка

Незабавна обратна връзка е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. В този режим ученикът ще вижда резултат веднага след избор на отговор за всеки отделен въпрос.


Номериране на отговорите

Номериране на отговорите е настройка за тестовите въпроси от тип Въпрос с множествен избор. Позволява на преподавателя да избере как да обозначи възможните отговори - с буква, цифра или ги остави и без номерация.


Няма времеви лимит

Няма времеви лимит е настройка при добавяне на тестови въпроси към Дейност Тест в класната стая. Позволява на преподавателя да премахне зададеното време за отговор на избран въпрос.


О

Обратни коментари

Обратни коментари е част от настройките във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Ако е избрана, позволява на преподавателя да добави забележки и насоки за работата на ученика в допълнително поле за коментар при оценяване на заданието.


Ограничаване на отговарянето през периода

Ограничаване на отговарянето през периода е настройка при добавяне на Дейност Избор, с която преподавателят избира дати и час за достъп до анкетата.


Онлайн аудио запис

Онлайн аудио запис е една от трите възможности за Типове работа при добавяне на Дейност Задание и позволява на учениците да запишат файл с гласа си. Подходяща е за езиково обучение и проверка на произношение.


Онлайн текст

Онлайн текст е една от трите възможности за Типове работа при добавяне на Дейност Задание и позволява на учениците да напишат заданието директно в платформата, с помощта на HTML-редактор.


Отложена обратна връзка

Отложена обратна връзка е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. При този режим ученикът трябва първо да отговори на всички въпроси, а след това да изпрати решението за оценяване. Режимът е подходящ за изпитни тестове.


Отмерване на време

Отмерване на време е настройка при добавяне на Дейност Анкета, която позволява на преподавателя да зададе начална и крайна дата за попълване, за да получи отговори в определен срок.


Оценка при повтаряне

Оценка при повтаряне е настройка при добавяне на Дейност Урок и е активна, ако урокът може да се изпълнява повече от веднъж. Чрез нея преподавателят решава кой резултат да бъде решаващ и може да избира между:

- Средна стойност
- Максимална стойност


П

По време на изпълнение на теста

По време на изпълнение на теста е една от четирите колони в Настройки за преглеждане, достъпна при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да виждат избраната от преподавателя обратна информация (точки, верни отговори и т.н.) докато решават теста.

Важнo! Параметрите в тази колона са активни само когато преподавателят е задал Адаптивен режим, Адаптивен режим (без наказания) или Интерактивно с много опити.


По-късно, докато теста е още отворен

По-късно, докато теста е още отворен е една от четирите колони в Настройки за преглеждане, достъпна при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да виждат избраната от преподавателя обратна информация (точки, верни отговори и т.н.) до 2 минути след изпращане на теста за оценяване и преди крайния срок, отбелязан в Настройване на време.


Поведение на въпросите

Поведение на въпросите е настройка, достъпна при добавяне на Дейност Тест и позволява на преподавателя да зададе режим на теста. Всеки режим дава различни възможности и може да се използва според типа на теста и предназначението му.

Преподавателят избира между:
- Адаптивен режим
- Адаптивен режим (без наказания)
- Незабавна обратна връзка
- Интерактивно с много опити
- Отложена обратна връзка


Повече от един отговор

Повече от един отговор е настройка в Дейност Урок при добавяне на въпрос с множествен избор. Тя позволява на преподавателя да формулира въпроси с повече от един верен отговор.


Повтарянето разрешено

Повтарянето разрешено е настройка при добавяне на Дейност Урок, с която преподавателят може да позволи урока да се изпълнява повече от веднъж.


Позволи разклонения на въпросите

Позволи разклонения на въпросите е настройка при добавяне на Дейност Анкета и позволява на преподавателя да включи въпроси, които зависят от отговора на предишен въпрос.


Показаване на резултатите

Показаване на резултатите е настройка при добавяне на Дейност Избор, с която преподавателят избира дали учениците да виждат отговорите и кога.

Възможностите са:

- Не се показват отговорите на учениците;
- Показване на резултатите на учениците след като дадат отговор; 
- Показване на резултатите на учениците след прекратяване на достъпа;
- Показване на резултатите през цялото време.


Показване на ляво меню

Показване на ляво меню е настройка при добавяне на Дейност Урок, с която преподавателят може да добави допълнителна навигация към урока. При преглед в лявата част на екрана ще се появи блок с хипервръзки към страниците. Учениците ще знаят какво следва и ще могат да преглеждат избрани страници без да се налага всеки път да започват отначало.


Показване на неотговорилите

Показване на неотговорилите е настройка при добавяне на Дейност Избор. Ако е избрал Да за нея, преподавателят ще вижда списък с учениците, които все още не са дали отговор.


Показване на получените точки

Показване на получените точки е настройка при добавяне на Дейност Урок. С нея преподавателят решава дали по време на изпълнението учениците да виждат получените точки от отговорите на въпросите в урока.


Показване състоянието на опита

Показване състоянието на опита е настройка при добавяне на дейност Scorm-пакет, която дава възможност на преподавателя да определи къде учениците да виждат информация за броя позволени решения, резултати от предишен опит, метода за оценяване и окончателната си оценка.


Поле Избиране на файлове

Поле Избиране на файлове е част от дейност Виртуална класна стая. Тук преподавателят може да добави файл, който ще използва по време на консултацията.


Преглед на всички отговори

Преглед на всички отговори е линк в Дейност Анкета и позволява на преподавателя да види резултатите от попълнената анкета.

От тази страница преподавателят има достъп до:

- Меню Преглед;
- Меню Списък на отговорите;
- Меню Списък на неотговорилите;
- Меню Изтриване на всички отговори;
- Меню Изтегляне в текстов формат.


Предварителен преглед

Предварителен преглед е настройка при добавяне на Дейност Избор, която ще позволи на учениците да виждат възможностите за избор преди избраната дата за начало.


Преминаване към роля

Преминаване към роля е линк, достъпен от Блок Настройки. Позволява на преподавателя да влезе в различна роля, например в ролята на ученик, за да прегледа курса, ресурсите или дейностите.


Преход

Преход е настройка, достъпна при добавяне на страница в Дейност Урок. Чрез нея преподавателят задава връзките между отделните страници. Например, когато ученикът отговори вярно на въпрос от урока, може да продължи към следващ въпрос или да премине към следваща страница от учебното съдържание. За грешен отговор, може да бъде препратен към предишна страница, за да прочете отново учебния материал и да допълни знанията си.


Просто директно оценяване

Просто директно оценяване е метод за оценяване в Дейност Задание и позволява на преподавателя да оценява в точки или скала.


Р

Разбъркаване във въпросите

Разбъркаване във въпросите е част настройките в Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Тя позволява отговорите във всеки въпрос от теста да се подреждат в различна последователност за всеки ученик.


Разбъркване на отговорите

Разбъркване на отговорите е част от настройките при добавяне на тестови въпроси, като Въпрос с множествен избор, Въпрос за съпоставяне, Издърпване и поставяне и Липсващи думи. Ако е поставена отметка за нея при създаване на въпроса, отговорите ще се подреждат в различна последователност за всеки ученик - за един верният отговор ще се появи на първа позиция, за друг на втора и т.н.


Разкриване самоличността на учениците

Разкриване самоличността на учениците е част от Дейност Задание. Чрез нея преподавателят разкрива имената на учениците, когато за заданието е избрано Анонимно оценяване.


Разрешено преглеждане от ученика

Разрешено преглеждане от ученика е настройка в Дейност Урок и е достъпна от Управление на протичането. Позволява на преподавателя да реши дали учениците да могат да прегледат отново урока и резултатите си веднага след изпълнението.


Резултат

Резултат е поле при добавяне на тестови въпроси в Дейност Урок и позволява на преподавателя да въведе брой точки за верен отговор.


Родителска категория

Родителска категория играе ролята на главна категория в организацията на Банката с въпроси. Под всяка родителска категория могат да бъдат създадени различни Категории и Подкатегории, за още по-прецизна подредба на тестовите въпроси.


С

Сесията може да бъде записана

Сесията може да бъде записана е настройка при добавяне на Виртуална класна стая, която е ще позволи запис на консултацията в реално време само ако администраторът е направил необходимите настройки. След като бъде записана, преподавателят може да публикува сесията, за да е досъпна за учениците за повторен преглед.


След затваряне на теста

След затваряне на теста е една от четирите колони в Настройки за преглеждане, достъпна при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да виждат избраната от преподавателя обратна информация (точки, верни отговори и т.н.) след изтичане на крайния срок за решаване.

 


Спиране при грешка

Спиране при грешка е настройка при импорт на въпроси в тестовата банка. Настройката има две възможности: когато е избрано Да и платформата намери грешка по време на импорта, ще спре процеса и ще информира къде е грешката, за да бъде отстранена. Ако е избрано Не, Moodle ще игнорира проблемните въпроси и ще завърши импорта на останалите.


Стандартно отклонение

Стандартно отклонение е показател за разпределението на резултатите от конкретен тест. Той е част от статистическия анализ на теста, достъпен от Линк Статистики в Блок Настройки. Препоръчително е стойностите му да варират между 12 и 18 процента. По-ниските означават, че резултатите се групират много близо до една и съща стойност, т.е. че учениците са дали едни и същи отговори на въпросите.


Съвместно Уики

Съвместно Уики е режим за работа в Дейност Уики и позволява учениците да работят съвместно върху едно и също съдържание.


Съпоставяне на оценките

Съпоставяне на оценките е настройка при импорт на въпроси в тестовата банка. Тя сравнява оценките на въпросите във файла с тези, които Moodle приема за валидни.

Преподавателят може да зададе:

- Грешка, ако оценката не е в списъка - ако системата открие несъответствие, въпросът няма да бъде импортиран;
- Най-близка оценка, ако не е в списъка - ако оценката не е в списъка, платформата ще запише въпроса, но ще приравни оценката във формат, най-близък до този във файла.


Т

Таблица за оценяване офлайн

Таблица за оценяване офлайн е част от настройките във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Ако е избрана, позволява на преподавателя да изтегли списък с учениците във файл, да нанесе оценките им в него, а след това да го прикачи обратно в заданието.


Текст на въпроса

Текст на въпроса е поле, достъпно при създаване на различни тестови въпроси в Банката с въпроси. В полето преподавателят поставя формулировката на въпроса. Може да добави изображения, аудио или видео и да форматира текста с помощта на HTML-редактора.


Тип на попълването

Тип на попълването е настройка при добавяне на Дейност Анкета. Позволява на преподавателя за избере дали да получи поименни или анонимни отговори.


Тип на речника

Тип на речника е настройка при добавянето на Дейност Речник. 

Възможностите са:

- Главен речник - всеки курс може да съдържа само един Главен речник;
- Вторичен речник - курсът може да включва неограничен брой вторични речници.


Типове работа

Типове работа е настройка при добавяне на Дейност Задание. Чрез нея преподавателят избира начина, по който учениците ще трябва да предадат заданието.

Възможностите са:

- Онлайн аудио запис
- Качване на файлове
- Онлайн текст


Трудност на въпроса

Трудност на въпроса е параметър от статистическия анализ на въпросите в Дейност Тест. Показва каква част от учениците са посочили правилния отговор. Колкото по-голям е броят им, толкова по-лесен е въпросът.


У

Уведомяване на оценяващите при закъснели предавания

Уведомяване на оценяващите при закъснели предавания е настройка при добавяне на Дейност Задание, с която преподавателят избира дали да получава съобщение на имейл за всеки ученик, предал работата си със закъснение.


Уведомяване на оценяващите при предаване

Уведомяване на оценяващите при предаване е настройка при добавяне на Дейност Задание, с която преподавателят избира дали да получава съобщение на имейл за всяка предадена самостоятелна работа.


Урок за упражнение

Урок за упражнение е настройка при добавяне на Дейност Урок. Ако преподавателят избере Да за нея, резултатите от изпълнението на урока няма да се впишат в дневника с оценки при оценките на учениците от останалите учебни дейности.


Ф

Файлове с обратна връзка

Файлове с обратна връзка е част от настройките във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Ако е избрана, позволява на преподавателя да прикачи файл към работата на ученика.


Формат за показване

Формат за показване на речника е настройка при добавянето на Дейност Речник. Позволява на преподавателя да избира между следните 7 формата за визуализация, в зависимост от типа и целите, които си постави:

- Прост речников стил;
- Пълен с автори;
- Пълен без автори;
- Продължаващ без автор;
- Екциклопедия;
- Често задавани въпроси;
-  Entry list - Списък с дефиниции ? така ли да го преведем? не го намерих преведено в moodle.org


Формат по подразбиране

Формат по подразбиране e настройка в Дейност Уики, която определя начина, по който учениците ще добавят текстове, изображения и хиперлинкове в страниците. Възможностите са HTML, Creole и Nwiki.

Creole и Nwiki са обичайни за Уики-приложенията и имат специфичен език и правила на писане. В случай, че не е работено с тях, за предпочитане е да се избере HTML. С него учениците ще въвеждат съдържанието с помощта на HTML-редактора.


Х

Хипервръзка към дейност

Хипервръзка към дейност е настройка при добавяне на Дейност Урок и позволява на преподавателя да добави връзка към следваща учебна дейност или ресурс след края на урока.


Ц

Цялостна забележка

Цялостна забележка е част от настройките в Дейност Тест. Преподавателят може да добави обобщаваща информация в полета за забележки и да зададе граници на оценките, като въведе стойности в проценти или точки. След като реши теста, ученикът ще вижда подходящия текст в зависимост от постигнатия резултат.


Ч

Често използвани коментари

Често използвани коментари са достъпни при създаването на форма за оценяване в Дейност Задание. Преподавателят може да въведе коментари в свободен текст, които след това лесно да добавя към работите на учениците, когато оценява.Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички