Дейност Анкета

Дейност Анкета е учебна дейност в Moodle. Преподавателят може да я използва, за да получи обратна информация за работата си, напредъка на учениците и удовлетвореността им от обучението, а също и за стимулиране на мисленето по избрани теми от учебния материал.

Анкетата може да включва различни типове въпроси, а отговорите да бъдат поименни или анонимни. Тя е ефективен инструмент за анализ и представя резултатите в обобщен вид с възможност за изтегляне във файл. 

» РЕЧНИК