Критерии с оценки

Критерии с оценки е метод за оценяване при добавяне на Дейност Задание и позволява оценяване по предварително формулирани от преподавателя критерии. Те могат да участват в общата оценка с различна тежест. След проверка ученикът ще вижда описание на критериите и как е оценен по всеки от тях.

» РЕЧНИК