Линк Статистики

Линк Статистики е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят има достъп до статистически анализ на теста и тестовите въпроси.

» РЕЧНИК