Дискриминативен индекс

Дискриминативен индекс е параметър от статистическия анализ на въпросите в Дейност Тест. Той показва в каква степен тестовият въпрос „различава” силните от слабите ученици. Предполага се, че по-добре подготвените имат по-голям шанс да отговорят правилно на един въпрос, отколкото по-слабо подготвените. Колкото по-голям е броят на добре подготвените ученици, отговорили вярно на въпроса, толкова по-висока е стойността на индекса, а това означава, че въпросът има добра дискриминативна сила.

» РЕЧНИК