Вземане на категория от файл

Вземане на категория от файл е настройка при импорт на въпроси в тестовата банка. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се прехвърлят заедно с категорията, в която са поставени. 

Важно! Ако при експорт на въпросите не запишете категорията във файла, тя няма да се прехвърли, независимо от това, че сте я отбелязали при импорта.

» РЕЧНИК