Линк Отговори

Линк Отговори е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят има достъп до отчет с учениците, които са решили теста и отговорите, които са посочили на всеки въпрос.

» РЕЧНИК