Спиране при грешка

Спиране при грешка е настройка при импорт на въпроси в тестовата банка. Настройката има две възможности: когато е избрано Да и платформата намери грешка по време на импорта, ще спре процеса и ще информира къде е грешката, за да бъде отстранена. Ако е избрано Не, Moodle ще игнорира проблемните въпроси и ще завърши импорта на останалите.

» РЕЧНИК