Записване на контекст във файл

Записване на контекст във файл е настройка при екпорт на въпроси от тестовата банка на курса. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се запишат заедно със структурата на тестовата банка. Така при импорт в друг курс структурата ще се прехвърли заедно с въпросите.

» РЕЧНИК