Източник на въпроси

Източник на въпроси е настройка в игрите в Moodle. Чрез нея преподавателят задава от къде да бъдат взети думите или въпросите, с които да се генерира играта.

Възможностите са:

- Речник
- Тестови въпроси
- Тест

» РЕЧНИК