Записване на категория във файл

Записване на категория във файл е настройка при експорт на въпроси от тестовата банка на курса. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се запишат заедно с категорията. Така при импорт в друг курс категорията ще се прехвърли заедно с въпросите.

» РЕЧНИК