Номериране на отговорите

Номериране на отговорите е настройка за тестовите въпроси от тип Въпрос с множествен избор. Позволява на преподавателя да избере как да обозначи възможните отговори - с буква, цифра или ги остави и без номерация.

» РЕЧНИК