Линк Правене на коментар или пренаписване на оценка

Линк Правене на коментар или пренаписване на оценка се появява под всеки въпрос при преглед на решение на тест. Преподавателят може да го използва, за да добави коментар или да промени получените точки, ако се налага.


» РЕЧНИК