Обратни коментари

Обратни коментари е част от настройките във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Ако е избрана, позволява на преподавателя да добави забележки и насоки за работата на ученика в допълнително поле за коментар при оценяване на заданието.

» РЕЧНИК