РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница:  1  2  (Следващ)
  Всички

Д

Дата за отказ

Дата за отказ е настройка при добавяне на Дейност Задание, която преподавателят може да активира, като постави отметка пред Позволяване и зададе дата и час. След Датата за отказ, предаването на задания ще е абсолютно невъзможно.


Дейност Scorm-пакет

Дейност Scorm-пакет е учебна дейност в Moodle, която дава възможност на преподавателя да добави в курса си учебно съдържание, създадено извън платформата и пакетирано чрез Scorm-страндарт.


Дейност Анкета

Дейност Анкета е учебна дейност в Moodle. Преподавателят може да я използва, за да получи обратна информация за работата си, напредъка на учениците и удовлетвореността им от обучението, а също и за стимулиране на мисленето по избрани теми от учебния материал.

Анкетата може да включва различни типове въпроси, а отговорите да бъдат поименни или анонимни. Тя е ефективен инструмент за анализ и представя резултатите в обобщен вид с възможност за изтегляне във файл. 


Дейност Виртуална класна стая

Виртуална класна стая е учебна дейност в Moodle и представлява интерактивна онлайн среда, която позволява осъществяването на връзка в реално време между преподаватели и ученици. Тя разполага с интерактивна бяла дъска, видео и аудио връзка и чат за писмена комуникация с участниците.


Дейност Задание

Дейност Задание е учебна дейност в Moodle, която дава възможност на преподавателя да постави задача на учениците, да я прегледа и оцени, като избере оценка в точки, скала или критерии с различни тежести.
Всеки ученик вижда само своята работа, а тя може да бъде разработена и предадена под формата на аудио файл или с MS Word, PowerPoint, PDF, Excel, а също и директно в платформата с помощта на HTML-редактора.
Дейност Задание може да се използва за писане на есета, презентации или задачи и да включва изображения, аудио или видео съдържание.


Дейност Избор

Дейност Избор e учебна дейност в Moodle и позволява на преподавателя да зададе един въпрос с множество възможности за избор. Може да използва за стимулиране на мисленето по дадена тема от учебния материал или за проучване на мнението за курса и обучението.


Дейност Речник

Дейност Речник е учебна дейност в Moodle, която позволява създаване на лексикални, тематични и терминологични речници. Може да се използва в обучението за съвместно създаване на учебно съдържание от учениците. Те имат възможност да формулират понятия с дефиниции и да ги коментират. Процесът е изцяло под ръководството на преподавателя – той може да проследява, редактира и одобрява дефинициите.


Дейност Тест

Дейност Тест е учебна дейност в Moodle, която позволява на преподавателите да оценяват знанията на учениците, като формират тестове с различни възможности и предназначение – за упражнение и самоподготовка, за текущо оценяване и финални изпити. В тях може да добавят различни типове въпроси, създадени в Банката с въпроси и допълнени с полезна за учениците обратна връзка.


Дейност Тест в класната стая

Дейност Тест в класната стая е учебна дейност в Moodle и позволява провеждане на тест в реално време и в контролирана среда. Преподавателят задава начало на сесията за решаване на теста, определя кои въпроси и в каква последователност да се зареждат на екрана и получава информация кои ученици решават и какви отговори посочват. Може да се използва както за изпитни тестове, така и за тестове за упражнение и затвърждаване на знания.


Дейност Уики

Дейност Уики е учебна дейност в Moodle и представлява колекция от страници, създадени от група автори, подобно на книга или учебно помагало. Състои се от начална страница и множество други страници, които могат да бъдат създадени от преподавателя и учениците.

Уики пази история на процеса по създаване на съдържанието и активността на учениците. Огромното предимство е, че резултатът от него може да се превърне в учебен материал, който да се редактира, надгражда и използва от други ученици и през следващи учебни години.Страница:  1  2  (Следващ)
  Всички