РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  18  (Следващ)
  Всички

Д

Дейност Тест

Дейност Тест е учебна дейност в Moodle, която позволява на преподавателите да оценяват знанията на учениците, като формират тестове с различни възможности и предназначение – за упражнение и самоподготовка, за текущо оценяване и финални изпити. В тях може да добавят различни типове въпроси, създадени в Банката с въпроси и допълнени с полезна за учениците обратна връзка.


Дейност Тест в класната стая

Дейност Тест в класната стая е учебна дейност в Moodle и позволява провеждане на тест в реално време и в контролирана среда. Преподавателят задава начало на сесията за решаване на теста, определя кои въпроси и в каква последователност да се зареждат на екрана и получава информация кои ученици решават и какви отговори посочват. Може да се използва както за изпитни тестове, така и за тестове за упражнение и затвърждаване на знания.


Дейност Уики

Дейност Уики е учебна дейност в Moodle и представлява колекция от страници, създадени от група автори, подобно на книга или учебно помагало. Състои се от начална страница и множество други страници, които могат да бъдат създадени от преподавателя и учениците.

Уики пази история на процеса по създаване на съдържанието и активността на учениците. Огромното предимство е, че резултатът от него може да се превърне в учебен материал, който да се редактира, надгражда и използва от други ученици и през следващи учебни години.


Дейност Урок

Дейност Урок е учебна дейност в Moodle, която позволява добавяне на интерактивно учебно съдържание, допълнено с тестови въпроси за проверка на знанията. Урокът е изключително адаптивен, тъй като позволява задаване на различна последователност на учебните материали по време на изпълнение, в зависимост от отговорите, които учениците дават.


Дискриминативен индекс

Дискриминативен индекс е параметър от статистическия анализ на въпросите в Дейност Тест. Той показва в каква степен тестовият въпрос „различава” силните от слабите ученици. Предполага се, че по-добре подготвените имат по-голям шанс да отговорят правилно на един въпрос, отколкото по-слабо подготвените. Колкото по-голям е броят на добре подготвените ученици, отговорили вярно на въпроса, толкова по-висока е стойността на индекса, а това означава, че въпросът има добра дискриминативна сила.


Добави участник

Добави участник е настройка при добавяне на Виртуална класна стая. В зависимост от предназначението й, преподавателят може да не задава ограничения, да позволи в сесията да се включат само потребители с определена роля или само избрани ученици.


Добавяне на меню-страница

Добавяне на меню-страница позволява на преподавателя да добави страница с учебно съдържание в Дейност Урок.


Е

Един или много възможни отговори

Един или много възможни отговори е настройка при добавянето на тестов въпрос от тип Множество възможни отговори. Позволява на преподавателя да създаде въпрос с повече от един верен отговор.


З

Запазване/Възобновяване на отговорите

Запазване/Възобновяване на отговорите е настройка при добавяне на Дейност Анкета и позволява анкетата да се решава на части. Учениците могат да запазят избраните отговори на определен етап от попълването, за да продължат по-късно от там, докъдето са стигнали.


Записване на категория във файл

Записване на категория във файл е настройка при експорт на въпроси от тестовата банка на курса. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се запишат заедно с категорията. Така при импорт в друг курс категорията ще се прехвърли заедно с въпросите.Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  18  (Следващ)
  Всички