РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

О

Обратни коментари

Обратни коментари е част от настройките във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Ако е избрана, позволява на преподавателя да добави забележки и насоки за работата на ученика в допълнително поле за коментар при оценяване на заданието.


Ограничаване на отговарянето през периода

Ограничаване на отговарянето през периода е настройка при добавяне на Дейност Избор, с която преподавателят избира дати и час за достъп до анкетата.


Онлайн аудио запис

Онлайн аудио запис е една от трите възможности за Типове работа при добавяне на Дейност Задание и позволява на учениците да запишат файл с гласа си. Подходяща е за езиково обучение и проверка на произношение.


Онлайн текст

Онлайн текст е една от трите възможности за Типове работа при добавяне на Дейност Задание и позволява на учениците да напишат заданието директно в платформата, с помощта на HTML-редактор.


Отложена обратна връзка

Отложена обратна връзка е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. При този режим ученикът трябва първо да отговори на всички въпроси, а след това да изпрати решението за оценяване. Режимът е подходящ за изпитни тестове.


Отмерване на време

Отмерване на време е настройка при добавяне на Дейност Анкета, която позволява на преподавателя да зададе начална и крайна дата за попълване, за да получи отговори в определен срок.


Оценка при повтаряне

Оценка при повтаряне е настройка при добавяне на Дейност Урок и е активна, ако урокът може да се изпълнява повече от веднъж. Чрез нея преподавателят решава кой резултат да бъде решаващ и може да избира между:

- Средна стойност
- Максимална стойност