РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Т

Текстов редактор

Текстовият редактор (HTML-редактор) е инструмент, който предлага множество възможности за въвеждане и форматиране на текст, изображения, таблици и вграждане на аудио и видео съдържание. Достъпен е почти навсякъде в платформата - в резюметата на секциите, във всички ресурси и учебни дейности, включително и при създаване на тестови въпроси и в някои блокове. Изключително лесен e за ползване и наподобява работата с Word.


Тематичен формат

Тематичен формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Тематичният формат е подходящ за подготовка на учебното съдържание по теми. За всяка тема има отделна секция, която преподавателят може да озаглави, и да добави в нея учебни ресурси и дейности.