Текстов редактор

Текстовият редактор (HTML-редактор) е инструмент, който предлага множество възможности за въвеждане и форматиране на текст, изображения, таблици и вграждане на аудио и видео съдържание. Достъпен е почти навсякъде в платформата - в резюметата на секциите, във всички ресурси и учебни дейности, включително и при създаване на тестови въпроси и в някои блокове. Изключително лесен e за ползване и наподобява работата с Word.

» РЕЧНИК