В часа на класа се разглеждат следните теми:

Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие, Толерантност и интеркултурен диалог, Безопасност и движение по пътищата, Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ, Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти, Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; Киберзащита, Лична хигиена и др.

Час на класа е  час предназначен да информира, консултира и др. учениците от 11е по отношение на всичко свързано с учебния процес, както и да предостави възможност да се дискутират  важни теми свързани със социалните проблеми, здравната култура, различни училищни инициативи и др.