Дейност Форум

Дейност Форум е учебна дейност в Moodle и играе ролята на табло за размяна на съобщения. Комуникацията в него се осъществява асинхронно, т.е. не изисква от участниците да са онлайн в един и същ момент.

Всеки курс позволява добавянето на неограничен брой форуми.

» РЕЧНИК