Седмичен формат

Седмичен формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Седмичният формат предполага организиране на учебното съдържание на седмичен принцип и ще генерира отделна секция за всяка седмица, като използва зададената начална дата на курса и броя седмици, избрани от настройка Брой на секциите.

» РЕЧНИК