Отваряне

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Чрез Отваряне съдържанието на ресурса ще се зареди на мястото на страницата на курса.

» РЕЧНИК