Бутон Включи редактирането

Бутон Включи редактирането се намира в горния десен ъгъл на страницата на курса. Чрез него поставяте курса в Редакционен режим и може да правите промени по страницата и да добавяте учебни материали.

В зависимост от дизайна на платформата бутонът има различен отличителен цвят (напр: зелен или син).

Само потребители с Роля Преподавател в даден курс виждат този бутон.

» РЕЧНИК