Настройки на курс

Настройките на курс са параметри (Пълно наименование на курса, Дата на започване на курса, Описание, Формат, Външен вид и т.н.), които могат да бъдат задавани от преподавателя при създаване на нов курс или редакция на съществуващ.

Може да направите промяна по всяко време в основната страница на курса от Блок Настройки и Промяна на настройките.

» РЕЧНИК