Курс с единствена дейност

Курс с единствена дейност е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Курс с единствена дейност е подходящ формат, когато преподавателят планира само една учебна дейност, например тест или игра.

» РЕЧНИК