Електронното помагало е предназначено за подготовка на ученици за ДЗИ и кандидатстуденти по математика.

Въвеждащият модул съдържа терминологичен речник на най-използваните математически понятия, учебно-изпитната програма с критериите за оценка и новинарски форум, където могат да се коментират различни теми, свързани с обучението.

Всеки следващ тематичен модул съдържа уроци, в които се систематизират необходимите знания и набор от основни задачи. Предложените задания за самоподготовка и курсови работи подпомагат процеса на затвърждаване на наученото, а възможността те да бъдат оценявани от преподавателите дава възможност за реална оценка и самооценка на нивото на подготовка.

Всеки модул съдържа един или повече тестове, които се решават в системата и учениците могат веднага да получат обратна информация за нивото на знанията си по тази тема. Предвидена е възможността за провеждане на онлайн консултации с преподавателите.Уроците са разработени според изискванията на стандарта за електронно обучение SCORM.

Автор на електронното учебно помагало: Тодорка Глушкова

Този курс е разработен за всички ученици, които ще се явяват на ДЗИ по История. Държавният зрелостен изпит по история е важен за кандидат-студенти, които имат намерение да кандидатстват в специалностите "Право", "История", "Социология" и други, за които оценката по история от дипломата за средно образование е балообразуваща.

Глобални теми, включени в курса:

История на България

Политическо развитие;

Власт и институции;

Общество и обществен живот;

Светът на българите: околна среда и манталитет;

Култура и духовен живот;

Религии и църква;

Българите и светът.

Съвременна световна история

Версайска система;

Политически системи в Европа между двете световни войни;

Международни отношения през 30-50-те г. на ХХ в;

Процесите на евроинтеграция.

Цели на курса и изисквания на МОНМ за ДЗИ:

 • Да формира разбиране за културата на българите като част от балканската и европейската култура;
 • Да систематизира и затвърди знанията за българската история и за съвременната световна история;
 • Да развива умения за самостоятелно извличане и интерпретиране на информация от различни източници и съставяне на писмен отговор на исторически въпрос;
 • Да спомага за разграничаване на идеи и действия на личности от българската история;
 • Да развива критично отношение при оценка на исторически личности на основата на обществената значимост на делото им.

Умения, които трябва да се формирату ученика:

 • Да представя, анализира и интерпретира различни исторически източници (писмени исторически текстове, различни видове изображения, карти, схеми, статистически данни);
 • Да попълва и да съставя хронологии за определени епохи, периоди и събития;
 • Да установява синхрон между отделни събития, личности и идеи в българската и в световната история;
 • Да разпознава определени събития или периоди по исторически карти;
 • Да дефинира основни исторически понятия и посочва примери, които илюстрират тяхното съдържание;
 • Да използва исторически понятия в зададена конкретна ситуация и и коментира исторически понятия, включени в писмен източник.

В курса са включени за всяка тема:

 • ·Хронология;
 • ·Изворова база с превод на оригинални текстове;
 • ·Подробни план-конспекти;
 • ·Чат-стая за консултации;
 • ·Задания;
 • ·Тестове, включващи над 200 въпроса.

Курсът за електронно обучение по биология и здравно образование за явяване на държавните зрелостни изпити е разработен въз основа на учебно-изпитната програма на МОМН.

Учeбното съдържание е организирано в 5 теми. В първите четири тематично е представено учебно-изпитното съдържание. Всеки от тези раздели съдържа дискусионен форум и електронна среда да споделяне на материали и медии, и завършва с изпитен тест. В петата тема са поместени изпитните материали на МОН за ДЗИ от 2007 до 2010г.

Авторът на курса приема, че учениците, които ще го използват вече са изучавали съответните теми в ІХ и Х клас. Затова курсът цели обобщаване и конспектиране на информацията, и консолидиране на знанията от съответните теми.

Курсът за електронно обучение по български език и литература за държавните зрелостни изпити е разработен въз основа на учебно-изпитната програма на МОМН.

Учeбното съдържание е организирано в 20 теми. Първите пет представят учебното съдържание по български език, което вече е усвоено в гимназиалния курс на обучение, и съдържат тестови задачи за упражнение. Следващите 15 теми са посветени на отделните автори, включени в програмата за OPR. Всеки от тях е представен чрез биография, основни акценти в творчеството му, задачи за упражнение и тестови задачи, организирани в кратки тренировъчни тестове. Предлагат се и речници, включващи основна филологическа терминология. Курсът завършва с два композирани теста, следващи изцяло последния модел на изпитен тест за ДЗИ по БЕЛ, предложен от МОМН.

Основната цел на курса е да актуализира и да систематизира учебния материал и да тренира зрелостниците за успешно полагане на ДЗИ по български език и литература.