Запознаването на децата с обичаите на България. Формиране на знания и положително отношение към българската култура.