Подготовка за външно оценяване 7ми клас
Help with Search courses

Курсът за подготовка за външното оценяване по български език и литература за 7. клас има практическа насоченост. Съобразен е изцяло със задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми за 7. клас и цели да подпомогне учениците да усъвършенстват и прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до 7. клас включително. За да овладеят граматичната, правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език, за да вникнат в смисъла на предвидените литературни текстове и за да прилагат наученото в реални ситуации, на обучаващите се се предлагат:

• речник редките и остарели думи, срещани в произведенията, включени в учебната програма за 7. клас (131 входа);

речник на основните термини по български език (80 входа);

речник на основните термини по литература (77 входа);

• 17 урочни статии, съдържащи най-важното за подготовката на учениците по български език;

• 19 тренировъчни теста по български език с по 40 въпроса и акценти, съобразени с конкретните теми;

• над 110 различни упражнения върху учебния материал, съобразени с трудностите, които учениците обичайно имат;

• 11 урочни статии, съдържащи най-важното за подготовката на учениците по литература; различни снимки и клипове, свързани с авторите и творбите;

• 11 теста с по 20 въпроса за отделните литературни произведения;

• 4 комбинирани теста с въпроси върху всички литературни творби, включени в учебната програма за 7. клас;

• 4 комбинирани теста за външно оценяване;

• коментар върху правилата за създаване на преразказ на непознат текст с дидактическа задача;

• 5 примерни текста за преразказ на непознат текст с дидактическа задача.


Курсът за подготовка за външното оценяване по математика след 7. клас е съобразен с изискванията на новата учебна програма на МОМН. Включени са 38 теста с 600 задачи в тях, групирани по 16 задачи в тест. Задачите са с различна трудност, като на всяка от тях е даден отговорът с решение и обяснение. Част от задачите са със свободен отговор, а други - с избираем. Има включени задачи от конкурсни изпити, а също и от математически състезания. Курсът има за цел помагане на учениците при тяхната самоподготовка и обогатяването им с идеи, напълно покриващи материала, застъпен в изпита за външно оценяване след 7. клас. Препоръчвам на учениците да се обмислят всички посочени решения, което ще им осигури още по-задълбочена и добра подготовка и достойно представяне на изпита.