Училищен електронен архив (учебна документация):

  1. Планиране - правилници, планове, графици, УП, ГТР, урочни планове 
  2. Доклади на класните ръководители (за 1-ви срок; годишни)
  3. Анализи и информации - анализи на гл.учител, ИА на учителите, ИА на МО и ПК
  4. Протоколи от заседания на ПС и приложения към тях
  5. Други