1. Съставно именно сказуемо - комбинация от глагол без самостоятелно значение и име, местоимение или причастие (в отделни случаи).

1.1. Глаголен елемент - ограничен кръг глаголи, които нямат самостоятелно значение, образуват съставно именно сказуемо. Най-често това са глаголите: съм, бъда, бивам, явявам се, наричам се, казвам се, ставам (в смисъл превръщам се), излизам (в смисъл оказвам се), оставам, оказвам се, изглеждам.

1.2. Именен елемент:

1.2.1. Съществителни - Иво е капитанът на нашия футболен отбор.

1.2.2. Прилагателни - Новата ми позната изглеждаше тъжна.

1.2.3. Числителни - Този изпит ми е първият.

1.2.4. Местоимения - Забравените ръкавици се оказаха моите.

1.2.5. Причастия - Останах разочарована от филма, който гледах.

NB! Причастията образуват съставно именно сказуемо, когато първият елемент не е глаголът съм - глаголът съм + минало деятелно причастие = сложна глаголна форма за време; глаголът съм + минало страдателно причастие = форма за страдателен залог.

NB! Когато именната част на съставното именно сказуемо е изразена с членувана форма за мъжки род в единствено число, пишем пълен член - Новият ученик бързо стана най-добрият по математика в класа.

2. Съставно глаголно сказуемо - комбинация от два глагола, най-често с общо лице и число и свързани със съюз да.

2.1. Първи елемент:

2.1.1. Фазов глагол (започвам, продължавам, спирам...) - Той свърши да пише домашното си в 6 часа.

2.1.2. Модален глагол (изразява необходимост или възможност) - Децата могат да работят само през деня.

2.2. Втори елемент - вторият глагол е носител на лексикалното значение на сказуемото - Палавниците продължиха да газят в реката.

Съставни глаголни сказуеми са и:

- два глагола в повелително наклонение - Иди вземи домати!

- два глагола, свързани със съюз да, първият от които е безличен - Трябва да слезем на гара Бов.

NB! Въпреки че съдържат два глагола, съставните глаголни сказуеми са сказуеми на прости изречения.

Последно модифициране: петък, 16 ноември 2012, 22:49