Представяне по теми

 • ТЕМА 15: БЪЛГАРИЯ НА ДУХА

  План на урока

  1. Българските манастири – средище на култура и духовност

  2. Килийните училища

  3. Народното творчество – извор на родолюбие, мъдрост и красота

  4. Българите католици – живата връзка с Европа

  Речник

  Килийни училища – църковни училища, в които се обучавали само момчета. Изучавали четене, писане и смятане. Учителите били свещеници.

  Безкористни родолюбци – хора, които служат на обществото, без да очакват благодарност.

  Справедливост – уважение към всеки човек и еднакво правосъдие.

  Запомни!

  Духът на България живеел в книжовността, в народното творчество, в изявите на съпротива срещу османската власт. Католическите духовници поддържали спомена за България в Европа.

 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  РАЗДЕЛ ІV. БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

  • ТЕМА 17: КЪМ ПРОСВЕЩЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

   План на урока

   1. Идеите на Просвещението в Западна Европа и на Балканите

   2. Кой се нуждаел от светски знания

   3. От обучение на гръцки към обучение на български език

   4. Просветата укрепва българското самочувствие

   Речник

   Модернизацията на европейската цивилизация включва различни промени. Най-важни са идеите за свободата на човека.

   Взаимните училища били четиригодишни и давали начално образование.

   Класните училища се откривали над взаимните и имали по няколко класа.

   Запомни!

   През ХVІІІ в. започнала българската модернизация, наречена Българско възраждане. Будните и образовани българи подели движение за родна просвета и култура.

  • ТЕМА 18. БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ – ЦЪРКВА НА ОБЕДИНЕНИТЕ БЪЛГАРИ

   Цели:

   След изучаване на темата ще можете по-добре да:

   • осмислите и обясните, че Екзархията обединява българите в Османската империя в едно духовно цяло и по този начин гарантира тяхната културна специфика (идентичност) и независимост;
   • описвате нови явления, анализирате, обобщавате, сравнявате.

   План на урока

   1. Реформи в империята

   2. Неофит Бозвели и Иларион Макариополски

   3. Първи успехи на движението за българска църква

   4. Българската Екзархия (1870 г.) – църква на българската общност  

   Запомни!

   През ХІХ в. българите се обединили в движение за църковна самостоятелност. Създаването на Екзархията през 1870 г. означавало признаването на българите за отделна общност.

   Речник

   Висока порта – название на султанското правителство през ХV – ХІХ в.

   Конфликт – много остър спор. В модерното общество конфликтите трябва да се решават с преговори и взаимни отстъпки.

   Българска екзархия – българска църква с право на самоуправление и на избор на своите висши духовници.

  • ТЕМА 19. ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

   Цели:

   След изучаване на темата ще можете по-добре да:

   • да разберете ключовата идея, че Освобождението на България е част от освободителните процеси на Балканите, осъществени под влияние на европейските идеи за свободата;
   • развиете чувство на уважение към личностите –.реформатори и революционери, които работят за Освобождението, както и към всички хора, които служат на обществото;
   • сравнявате, преценявате ролята на личностите, определяте мястото на важните събития в миналото;
   • работите с карта и линия на времето.

   План на урока

   1. Европейските идеите за свобода 

   2. Реформисти – привърженици на мирния път за освобождение на България чрез реформи 

   3. Революционери – привърженици на въоръжената борба за освобождението на България

   4. Априлското въстание от 1876 г.

   Запомни!

   През ХІХ в. българите водили борба за освобождение от османска власт. Едни дейци били за използване на мирни средства, а други вярвали само в революцията. Съчувствието на света към българите след Априлското въстание от 1876 г. ускорило освобождението.

   Речник

   Автономия – самоуправление, независимост, самостоятелност.

   Емигранти – хора, които по различни причини напускат родината си.

   • ТЕМА 20. КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ

    Цели:

    След изучаване на темата ще можете по-добре да:

    • обяснявате своята политическата представа за Свободна България: граници, държавно устройство, права на гражданите;
    • работите с карта и осмисляте историческото време.

    План на урока

    1. Освобождение на България

        а) Руско-турска война (1877 - 1878);

        б) Санстефански мирен договор (3 март 1878 г.);

        в) Берлински договор (юли 1878 г.).

    2. Първи стъпки на модерна България

        а) Изграждане на институциите;

        б) Търновска конституция (16 април 1879 г.)

    3. Управление на България

        а) Държавен глава – княз;

        б) Народно събрание;

        в) Министерски съвет.

    Запомни!

    Княжество България било създадено на Берлинския конгрес на великите сили през 1878 г. Конституцията, изработена по европейски образец през 1879 г., предвиждала равни права и задължения за всички български граждани. Александър Батенберг бил избран за български княз.

    Речник

    Гражданин – всеки пълнолетен човек в държавата. Всеки гражданин трябва да знае своите права и задължения, да познава и да спазва законите, да контролира спазването им от правителството.

    Неприкосновеност – законова защита на човека срещу обиди, унижения, кражби и др.

    Политическа партия – организирана група от хора с общи възгледи за държавното управление.

    Демократична държава – осигурява спазване на законите, равнопоставеност на гражданите пред закона и защита на човешките права.

    • ТЕМА 21. СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА

     Цели:

     След изучаване на темата ще можете по-добре да:

     • обяснявате Съединението като революционно действие, извършено от българите в нарушение на Берлинския договор, но успешно защитено с военна сила и дипломация;
     • работите с карта и линия на времето.

     План на урока

     1. Източна Румелия – "втора България"

     2. Съединението на 6 септември 1885 г.

     3. България при Стефан Стамболов – модернизацията се ускорява

     4. Денят на независимостта – 22 септември 1908 г.

     Запомни!

     Съединението било извършено на 6 септември 1885 г. Развитието на България като европейска държава се ускорява. На 22 септември 1908 г. княз Фердинанд обявил Независимостта.

      

    • ТЕМА 22. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХХ – НАЧАЛОТО НА ХХІ в.

     Цели:

     След изучаване на темата ще можете по-добре да:

     • обяснявате ценности като: конституционен ред, граждански и човешки права, парламентарни правила, гражданска активност;
     • разберете, че нарушаването на парламентаризма и правата на гражданите нанасят изключителна вреда на българското общество и държава.

     План на урока

     1. Трудният път на българската демокрация

     2. Между войни и мир

         а) Балканска война (Първата балканска война) – 1912 - 1913 г.;

         б) Междусъюзническа война (Втората балканска война) – 1913 г.;

         в) Първа световна война – 1814 - 1018 г.;

         г) Втора световна война – 1939 - 1945 г.

     3. Комунистическият режим

     4. Преход към демократично управление

     Запомни!

     Пътят на демокрацията в България през ХІХ - ХХ в. е труден. Търновската конституция е нарушавана многократно. Комунистическият режим погазва човешките права. От 1989 г. започва преход към демокрация.

     Речник

     Политическа култура – включва образованост, чувство за отговорност, способност за взимане на разумни решения.

     Корупция – нарушение на закона, свързано с взимане на подкуп, което вреди на обществото.

     Преврат – сваляне на законно избрано правителство с насилие.

     Съветски съюз (СССР) – държава, наследник на царска Русия (1922 - 1991). Под негов натиск в цяла Източна Европа се установяват комунистически режими.

    • БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И КУЛТУРА (ХХ - НАЧАЛОТО НА ХХI в.)

     Цели:

     След изучаване на темата ще можете по-добре да:

     • обяснявате развитието на българското общество и култура в европейски контекст;
     • разберете връзката между културата и обществените промени;
     • разберете силата на свободата на творчеството въпреки насилието над творците.

     План на урока

     1. Науката и техниката променят обществото на ХХ в.

     2. Българската култура в Европа

     3. Ограниченията на творческата свобода при комунистическия режим

     Запомни!

     През ХХ в. новостите навлизат в България и променят обществото. Българската култура се приобщава към европейската. Комунистическият режим ограничава творческата свобода. След 10 ноември 1989 г. гражданите, творците и политиците преоткриват ценностите на Европа.

     • БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО (ХХ - НАЧАЛОТО НА ХХI в.)

      ПРЕГОВАРЯМ, ОБЯСНЯВАМ, ПРАВЯ ИЗВОДИ

      • - - - - - - - - - - - - - - -

       РАЗДЕЛ VІ. БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА

       • Тази тема

        ТЕМА 25. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ - ОБЩНОСТ НА РАВНОПРАВНИ ДЪРЖАВИ И ГРАЖДАНИ

        Цели:

        След изучаване на темата ще можете по-добре да:

        • осмислите ЕС като творение на мира и гаранция за мир безконфликтно съжителство на континента;
        • разберете същността на ЕС като единство на общности с различни езици, култури, традиции, която се гради на общи ценности, основани на върховенството на закона и на човешките права;
        • разберете, че равнопоставеността на хората и техните общности са условие за мирното развитие на Европа.

        План на урока

        1. От разделение към обединение

            а) Европейска общност за въглища и стомана (Париж 1951 г.) – ФранцияЗападна ГерманияИталияБелгияЛюксембург и Холандия (първата стъпка в европейската интеграция)

            б) Европейска икономическа общност (Договорът от Рим от 1957 г.) –  БелгияФранцияИталияЛюксембургНидерландия и Западна Германия

        2. Сближаване на европейците

        а) Договор за Европейски съюз от 1992 г. (Договорът от Маастрихт);

        б) България става член на ЕС (1 януари 2007 г.).

        3. Съжителството в Европейския съюз

        Запомни!

        Създаването на ЕС започва след Втората световна война по инициатива на Франция и Германия. Съюзът се опира на общите европейски ценности. През 2007 г. България става член на ЕС.

       • ТЕМА 26. БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

        Цели:

        След изучаване на темата ще можете по-добре да:

        • разберете, че присъединяването на България към ЕС не е въпрос на еднократен акт, а резултат на цялостна трансформация на обществото. В основата на трансформацията стоят европейските ценности, заложени в Конституцията на Република България;
        • разберете, че членството на България в ЕС е процес, който води към по-добро бъдеще на българската нация.

        План на урока

        1. Европейските ценности "влизат" в България

        2. Стъпки на присъединяването към ЕС

            а) Подаване на молба за членство в ЕС (1995 г.);

            б) Европейският съвет в Хелзинки взема решение да открие преговорите с България (1999 г.);

            в) България става член на ЕС (1 януари 2007 г.).

        3. Какво ще дадем на обединена Европа

        Запомни!

        След 1989 г. България се приобщава към европейските ценности. Европейският съюз и България са си необходими взаимно.

        • ТЕМА 27. ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМЪТ СБЛИЖАВАТ БЪЛГАРИЯ СЪС СВЕТА

         Цели:

         След изучаване на темата ще можете по-добре да:

         • си представите същността на търговията и туризма като стопански отрасли, които носят материални приходи на държавите;
         • осмислите търговските връзки между държавите и съвременния туризъм като възможност за българите да опознават други страни и човешки общности с различна култура в Европа и в целия свят, както и за чуждите граждани да опознаят България.

         План на урока

         1. Търговия и туризъм

         2. България – туристическа страна

             а) Удобно кръстопътно положение;

             б) Красива и разнообразна природа;

             в) Богато историческо и културно наследство.

         3. Значение на търговията и туризмът

         Запомни!

         Търговията и туризмът допринасят за сближаването на България със света. Много чужденци посещават страната ни с цел отдих и опознаване на красиви природни забележителности и културно-исторически паметници, на живота на хората у нас.

         Речник

         Търговия – дейност, свързана с продаване и купуване на стоки.

         Стока – всичко, което постъпва на пазара, за да бъде продадено.

         Внос – стоки и услуги, които се внасят от други държави.

         Износ – стоки и услуги, които се изнасят, за да бъдат продадени в други държави.