Изучаване на дял Механика и Топлинни движения. След приключване на курса, учениците трябва да могат да решават задачи от кинематика, динамика и статика, да владеят газовите закони и да могаат да определят видана едно явление от дял топлина