Осъществяване на дейности, свързани с гражданското,здравното, екологичното, и интеркултурното образование, за развитие на класа.