ОЦЕНЯВАНЕ РАБОТАТА НА УЧЕНИЦИТЕ:

1. Устно изпитване (по веднъж всеки срок): 20 %

2. Презентация  (по веднъж всеки срок): 15 %

3. Контролни работи (по веднъж всеки срок): 25 %

4. Тестове (по веднъж всеки срок): 20 %

5. Домашна работа: 10 %

6. Добра дисциплина: 10 %

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ И ОЧАКВАНИЯ ОТ РАБОТАТА НА УЧЕНИЦИТЕ:

За да постигне отличен успех, при завършване на годината ученикът ще е способен:

- да откроява основните черти в обществената картина на средновековна Европа,

- да различава и сравнява културните традиции на различни региони,

- да съпоставя културните и обществени ценности на различни епохи,

- да изгражда аргументиран критически прочит на исторически документ или серия от събития,

- да представя в ясна и подредена форма историческа информация,

- да разглежда исторически явления от различни времеви перспективи.

Курсът по география и икономика за 9 клас с учебно съдържание за 8 клас запознава учениците с природата, населението и стопанството на Европа, Балкански полуостров и България.